تبلیغات
گنــاوه نویــن - برنامه مسابقات ورزشکاران کشورمان در المپیک بر اساس ورزش

برنامه مسابقات ورزشکاران کشورمان در المپیک بر اساس ورزش

بدمینتون

- كاوه محرابى: دور اول: شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)، دور دوم: یكشنبه ۲۰ مرداد (۱۰ اوت)، دور سوم: دوشنبه ۲۱ مرداد (۱۱ اوت)، دور چهارم (یك هشتم نهایى): سه شنبه ۲۲ مرداد (۱۲ اوت)، دور پنجم (یك چهارم نهایى): پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت)، دور پنچم (نیمه نهایى): بعد از ظهر جمعه ۲۵ مرداد (۱۵ اوت)، رده بندى: بعد از ظهر شنبه ۲۶ مرداد (۱۶ اوت)، فینال: بعد از ظهر یكشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت)

بسكتبال

- مقابل روسیه، یكشنبه ۲۰ مرداد (۱۰ اوت) ساعت ۹ صبح به وقت پكن
- مقابل لیتوانى، سه شنبه ۲۲ مرداد (۱۲ اوت) ساعت ۹ صبح به وقت پكن
- مقابل استرالیا، پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت) ساعت ۱۱:۱۵ صبح به وقت پكن
- مقابل آرژانتین، شنبه ۲۶ مرداد (۱۶ اوت) ساعت ۱۶:۴۵ بعد از ظهر به وقت پكن
- مقابل كرواسى، دوشنبه ۲۸ مرداد (۱۸ اوت) ساعت ۹ صبح به وقت پكن

بوكس

- مرتضى سپه وند (۶۴ كیلوگرم): دور اول: یكشنبه ۲۰ مرداد، دور دوم: پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت)، دور سوم (یك چهارم نهایى): یكشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت)، دور چهارم (نیمه نهایى): جمعه اول شهریور (۲۲ اوت)، دور پنجم (فینال): شنبه دوم شهریور (۲۳ اوت)

- مهدى قربانى (۸۱ كیلوگرم): دور اول: شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)، دور دوم: پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت)، دور سوم (یك چهارم نهایى): سه شنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت)، دور چهارم (نیمه نهایى): جمعه اول شهریور (۲۲ اوت)، دور پنجم (فینال): یكشنبه سوم شهریور (۲۴ اوت)

- على مظاهرى (۹۱ كیلوگرم): دور اول: چهارشنبه ۲۳ مرداد (۱۳ اوت)، دور دوم (یك چهارم نهایى): یكشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت)، دور سوم (نیمه نهایى): جمعه اول شهریور (۲۲ اوت)، دور چهارم (فینال): شنبه دوم شهریور (۲۳ اوت)

تكواندو

-رضا نادریان (زیر ۵۸ كیلوگرم): چهارشنبه ۳۰ مرداد (۲۰ اوت)
- هادى ساعى (زیر ۸۰ كیلوگرم): جمعه اول شهریور (۲۲ اوت)
- سارا خوش جمال فكرى (زیر ۵۸ كیلوگرم): چهارشنبه ۳۰ مرداد (۲۰ اوت)

تنیس روى میز

- افشین نوروزى: دور مقدماتى و دور اول: سه شنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت)، دور دوم: چهارشنبه ۳۰ مرداد (۲۰ اوت)، دور سوم و چهارم: پنچشنبه ۳۱ مرداد (۲۱ اوت)، یك چهارم نهایى: جمعه اول شهریور (۲۲ اوت)، نیمه نهایى، رده بندى و فینال: شنبه دوم شهریور (۲۳ اوت)

تیر و كمان

- حجت الله واعظى: دور اول: شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)، یك هشتم نهایى: چهارشنبه ۲۳ مرداد (۱۳ اوت)، یك چهارم نهایى: جمعه ۲۵ مرداد (۱۵ اوت)

- نجمه آبتین: دور اول: شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)، یك هشتم نهایى: سه شنبه ۲۲ مرداد (۱۲ اوت)، یك چهارم نهایى: پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت)

جودو

- مسعود حاجى آخوندزاده (زیر ۶۰ كیلوگرم): شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)
- آرش میراسماعیلى (زیر ۶۶ كیلوگرم): یكشنبه ۲۰ مرداد (۱۰ اوت)
- على معلومات (زیر ۷۳ كیلوگرم: دوشنبه ۲۱ مرداد (۱۱ اوت)
- حامد ملك محمدى (زیر ۸۱ كیلوگرم): سه شنبه ۲۲ مرداد (۱۲ اوت)
- حسین قمى (زیر ۹۰ كیلوگرم): چهارشنبه ۲۳ مرداد (۱۳ اوت)
- محمدرضا رودكى (بالاى ۱۰۰ كیلوگرم): جمعه ۲۵ مرداد (۱۵ اوت)

دو و میدانى

- احسان حدادى (پرتاب دیسك): دور مقدماتى: شنبه ۲۶ مرداد (۱۶ اوت)، فینال: سه شنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت)

- عباس صمیمى (پرتاب دیسك): شنبه ۲۶ مرداد (۱۶ اوت)، فینال: سه شنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت)

- سجاد مرادى (دو ۸۰۰ متر): دور مقدماتى: چهارشنبه ۳۰ مرداد (۲۰ اوت)، نیمه نهایى: پنجشنبه ۳۱ مرداد (۲۱ اوت)، فینال: شنبه دوم شهریور (۲۳ اوت)

- سجاد مرادى (دو ۱۵۰۰متر): دور مقدماتى: جمعه ۲۵ مرداد (۱۵ اوت)، نیمه نهایى: یكشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت)، فینال سه شنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت)

- احسان مهاجر شجاعى (دو ۸۰۰ متر): دور مقدماتى: چهارشنبه ۳۰ مرداد (۲۰ اوت)، نیمه نهایى: پنجشنبه ۳۱ مرداد (۲۱ اوت)، فینال: شنبه دوم شهریور (۲۳ اوت)

-امین نیك فر (پرتاب وزنه): جمعه ۲۵ مرداد (۱۵ اوت)

دوچرخه سوارى

-قادر میزبانى: دوچرخه سوارى جاده، شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)
-حسین عسگرى: دوچرخه سوارى جاده، شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)
- مهدى سهرابى: دوچرخه سوارى جاده، شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)

شنا

- محمد علیرضایى (۱۰۰ متر قورباغه): دور مقدماتى: نبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)، نیمه نهایى: یكشنبه ۲۰ مرداد (۱۰ اوت)، فینال: دوشنبه ۲۱ مرداد (۱۱ اوت)

قایقرانى

-هما حسینى: رویینگ تك نفره: از شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)

- محسن شادى: رویینگ تك نفره: از شنبه ۱۹ مرداد (۹ اوت)

كشتى آزاد:

- عباس دباغى (۵۵ كیلوگرم): سه شنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت)

- مراد محمدى (۶۰ كیلوگرم): سه شنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت)

- مهدى تقوى (۶۶ كیلوگرم): چهارشنبه ۳۰ مرداد (۲۰ اوت)

- میثم مصطفى جوكار (۷۴ كیلوگرم): چهارشنبه ۳۰ مرداد (۲۰ اوت)

- رضا یزدانى (۸۴ كیلوگرم): پنجشنبه ۳۱ مرداد (۲۱ اوت)

- سعید ابراهیمى (۹۶ كیلوگرم): پنجشنبه ۳۱ مرداد (۲۱ اوت)

- فردین معصومى (۱۲۰ كیلوگرم): پنجشنبه ۳۱ مرداد (۲۱ اوت)

كشتى فرنگى:

- حمید سوریان (۵۵ كیلوگرم): سه شنبه ۲۲ مرداد (۱۲ اوت)

- على محمدى (۶۶ كیلوگرم): چهارشنبه ۲۳ مرداد (۱۳ اوت)

- سامان طهماسبى (۸۴ كیلوگرم): پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت)

- قاسم رضایى (۹۶ كیلوگرم): پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت)

- مسعود هاشم زاده (۱۲۰ كیلوگرم): پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۴ اوت)

وزنه بردارى

- اصغر ابراهیمى (۹۴ كیلوگرم): یكشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت)

- حسن بیرانوند (۱۰۵- كیلوگرم): دوشنبه ۲۸ مرداد (۱۸ اوت)

- رشید شریفی (۱۰۵+ كیلوگرم): سه شنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت)

با ارزوی موفقیت برای ورزشکاران کشورمان در اوردگاه پر اوازه المپیک

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)