تبلیغات
گنــاوه نویــن - ولادت حضرت ابوالفضل عباس(ع)بر همگان مبارک باد

ولادت حضرت  ابوالفضل عباس(ع)

تصاویر ویژه میلاد امام حسین ع


حضرت ابوالفضل عباس بن علی بن ابی طالب(ع) در  صبحگاه روز چهارم شعبان سال26 هجری ازدامان فاطمه کلاب معروف به ام البنین  درمدینه متولد شدوحضرت علی (ع) موقع ولادت نگاهش به طفل افتاد چشم هایش را اشک فرا گرفت وکودک را درآغوش کشیدودرگوش راست اذان ودر گوش چپ نوزاداقامه گفت 


نامگذاری مولود


حضرت به ام البین فرمودکودک را چه نام گذاری واو گفت من درهیچ امری ازشما سبقت نگرفته ام هرنامی را که میل دارید برای او انتخاب نمائیدحضرت علی (ع) فرمودندمن او رابه اسم عمویم عباس نام گذاری می کنم وسپس دستهای طفل را بوسید واشک درچشمانش جاری گردیدوفرمود: گویا می بینم که این دستها درکنار شریعه فرات درراه یاری دین قطع خواهدشدوام البین بادیدن این صخنه گفت یاعلی چرا دستهای فرزندم عباس قطع می شودحضرت علی (ع) فرمودنددستهای عباس درراه یاری دین ودفاع ازبرادرش حضرت حسین(ع) قطع خواهدشدوبرای رضا خدا باید صبر اختیار نمودتاپروردگار از ما راضی باشدوام البین باشنیدن سخنان امام خاطرش آرام گرفت وخیر وسعادت را برای فرزندش عباس می دیدکه فرزندش فدایی سبط گرامی رسول الله وریحانه او خواهدشد  ودر روز هفتم ولادت آن حضرت  طبق رسوم حضرت علی )(ع) گوسفندی را عقیقه کرد و آنرا میان  فقرا توزیع نمود.


نسب حضرت ابوالفضل(ع)


ابوالفضل (ع) از آن دسته انسانهای برجسته ای  بود که درعام انساب برخوردار نسبی است که کمتر نصیب کسی می گردداو ازجانب پدر علوی وهاشمی بودومادرش فاطمه بنت حزام بن خالد که بانوی بزرگوار ووالامقام بودواو زن دوم امام علی (ع)که بعداز وفات حضرت فاطمه زهرا(س)به ازدواج آنحضرت درآمدومورخین ام البنین را بانوی والامقام ودارای روح بلند وپاک دانسته اندکه ثمره این ازدواج چهار فرزند پسربودوبه سبب آن لقب ام البین گرفت وعباس اولین فرزند امام علی وام ا لبنین بود


فضایل حضرت


حضرت عباس (ع) در همان اول کودکی فوق العاده ،زیبا ،خوش اندام بود ورسمی که عربها داشته انداینکه اگر فردی خوش اندام ودلاور ودارای فضایل اخلاقی نیکویی باشد لقب او را قمر می دادندکه عباس بعنوان قمر بنی هاشم ملقب شد.دوران کودکی عباس ازمهروعنایات پدر وبرادران یعنی حسنین بودوشان او رابسیاردرخانه عزیزوگرامی می داشتند وموقعی که حضرت علی (ع) موقعی که ازتولد عباس مطلع شدخوشحال گردیدوفرمود: این طفل در درگاه پروردگار مقامی برزگ وواسماء والقاب او زیاداست وکنیه او ابوالفضل بودومی توان گفت او تمام فضایل انسانیت رادارابوده است وکنیه دیگرش ابوالقاسم است  واو چون براسب می نشست پاهایش به زمین می رسید وموقعی که پا دررکاب می شدزانوآن  حضرت تاگردن اسب می رسیدوازخوش اندامی نظیر نداشت وهنگامی که ازکوچه های مدینه عبور می نمودهمه بی اختیار محو تماشا حضرت می شدندوالقابی مانند قمر بنی هاشم ،باب الحوائج  ،عبدصالح،ابواالقربه وسقاداشت


حضرت ابوالفضل از نوجوانی زمان سه امام را درک کردازنزدیک شاهد وقایع پنج ساله امامت وخلافت عدل علی(ع) وشاهد شهادت او بودحوادث پیچیده دوران امام حسن (ع) وشهادت اورا دیده بودوازابتدای امامت برادرش حسین درکنار ودوشا دوش قرار داشت است حضرت عباس(ع) درمیدانهای رزم نیز کارآزموده شده بود ودرجنگها به همراه پدر شجاعتها نشان دادوهمودرواقعه کربلا درکنار برادرش حسین (ع) بود که جانفشانهای کرد وبه شهادت رسید..


 امام زین العابدین (ع) می فرماید "خداوند عمویم عباس رامورد رحمت وعنایت خویش قراردهدزیرا اوسختی فراوان دیدودرراه حمایت برادر خودایثار کرد جان خودرا فدایی حسین (ع) کردتاجایی که دراین جانفشانی دودست او از بدنش قطع گردیدوخداوند درمقابل آن دوبال به اوعطا کردتا همچون جعفرطیار به همراه فرشتگان دربهشت اوج گیرندوازبرای عباس (ع) درنز دخدواندمنزلتی است که درروز قیامت شما وشهداء آرزو مقام او رامی نمائید".


امام جعفرصادق (ع) فرمودند:"عموی ماعباس بن علی (ع) دارای بصیرت عمیق دردین ،ایمان محکم واستواری بوداوهمراه اباعبدالله جهاددرراه دین نمود،مصیبتهادیدوامتحان خوبی دادوزندگی خودراباشهادت درراه خداوند به افتخار شهادت رسید".


حضرت عباس (ع) مظهرجلال وجبروت پروردگار بود ودرشجاعت ودلاوری وصفات نیکو وپسندیده بعد از حسنین سرآمد اولاد امیر المومنین بود وسپهسالار وعلمدار دشت کربلا بودواودارای کرامات وبرآوردن حاجات مردم بودو ازطرف پدر وبرادران برزگوارش مامور رفع حاجات نیازمندان بود که به باب الحوائج معروف گشت ودرایرا ن اسلامی دارای ارج ومقام والایی بوده که به آن حضرت احترا م می گذارند وروز ولادتش را بعنوان روز جانباز مشخص نموده اند واز این مقاله نتیجه گرفته می شود که حضرت ابوالفضل دارای شخصیت باارزش ودنباله رو اوبودن درراه دین وپاسداری از ارزشهای دینی وایستادگی دربرابرظلم وستم را به ما می آموزدوبه ما ازخود گذشتگی وجانفشانی درراه حق وکمک به نیازمندان را به ما آموخت.


فهرست منابع


1-      قدیانی، عباس : نگاهی به زندگی حضرت ابوالفضل(ع) ،تهران ، فردابه،1381.


2-      ربانی خلخالی،علی : چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس ،قم ،انتشارات مکتب الحسین،1376.


3-      نیشابوری،عبدالحسین : تقویم شیعه،قم،دلیل ما،1382.


4-      - صدر حاجی سیدجوادی : دایره المعارف تشیع ،تهران ،نشرشهید سعید محبی،1375


تهیه وتنظیم


 سید ناصرمیربلوکی


نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)